KSJ-MP

Call us: 606 912 698

Service offer

Audyt

Audity wewnętrzne

KSJ - Konsulting - Systemy Jakości

Audit systemu jakości to niezależne i obiektywne badanie mające na celu stwierdzenie czy założone cele są realizowane. Rezultatem auditu powinno być stwierdzenie czy system jest właściwie wdrożony, funkcjonuje poprawnie i skutecznie oraz zidentyfikowanie słabych jego miejsc, w których może dojść do powstania problemów jakościowych. Każde przedsiebiorstwo, któremu zależy na sprawnym działaniu systemu bezpieczeństwa w oparciu o HACCP lub systemu zarządzania jakością powinno wyznaczyć wśród swoich pracowników osoby kompetentne do prowadzenia auditów wewnętrznych. Kompetencje na auditorów wewnętrznych określa norma PN-EN ISO 19011: 2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.

KSJ zatrudnia wykwalifikowanych auditorów wiodących (szkolenia zakończone egzaminem rejestrowane w IRCA), posiadających wieloletnie doświadczenie w praktycznym prowadzeniu auditów w zakładach różnych branż spożywczych. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników mogą być wykorzystane w Państwa firmach w nastepujących obszarach:

 • ocena kwalifikacji pracowników na auditorów wewnętrznych
 • szkolenie kandydatów na auditorów wewnętrznych
 • współuczestnictwo w auditach prowadzonych przez przeszkolonych pracowników.

Zakres oferty KSJ w odniesieniu do auditów wewnętrznych obejmuje również:

 • ustalanie harmonogramu auditów wewnętrznych
 • przeprowadzanie i dokumentowanie auditów wewnętrznych.

W przedsiębiorstwach, gdzie wyznaczony sposród załogi auditor ocenia własne miejsce pracy, trudno jest spotkać się z obiektywizmem i niezależnością. Korzystne dla firmy będzie w takim przypadku zlecenie realizacji zaplanowanych auditów przez zewnętrznego eksperta. Spojrzenie obcej osoby może wnieść nowe wnioski wykorzystane do usprawnienia funkcjonowania zakładowego systemu kontroli wewnętrznej lub zarządzania jakością.

Audity dostawców

KSJ jako niezależny i obiektywny wykonawca może przeprowadzać, na Państwa zlecenie, audity dostawców. Jesteśmy w stanie ocenić czy przedsiębiorca dostarczający Waszej firmie surowce podstawowe, dodatki czy materiały pomocnicze jest wiarygodny pod względem spełnienia standardów jakościowych. Przeprowadzona w zakładzie dostawcy weryfikacja pozwoli podjąć decyzję o zawarciu lub kontynuowaniu współpracy.

Oferta KSJ w zakresie auditów dostawców obejmuje:

 • przeprowadzenie auditu u przedsiębiorcy kandydującego do współpracy
 • regularne audity w firmach z kwalifikowanej listy dostawców
 • audity u dostawców w sytuacjach pojawienia się odchyleń jakościowych przyjmowanych dostaw.

Weryfikacja i przegląd systemu

Każdy system kontroli wewnętrznej (GMP/GHP i HACCP) oraz zarządzania jakością (ISO, BRC, IFS i in.) wymagają regularnych i merytorycznych weryfikacji dokonywanych przez zespół ds HACCP/jakości. Narzędziami weryfikacji są: audity wewnętrzne, analizy dokumentacji (zapisów) - identyfikacja trendów, analizy reklamacji, analizy badań laboratorynych itp. Zebrane podczas weryfikacji informacje posłużyć mają do oceny czy system działa skutecznie i zgodnie z zaplanowanymi celami. Wyniki powinny być zakomunikowane najwyższemu kierownictwu podczas przeglądu systemu.

Oferta KSJ w tym zakresie obejmuje:

 • przeszkolenie zespołu ds HACCP/jakości z technik weryfikacji systemu
 • prowadzenie regularnych weryfikacji i przeglądów systemu
 • ocena skuteczności funkcjonowania systemu
 • aktualizowanie dokumentacji systemowej.